Καλωσόρισες στο σχολικό συναγωνισμό για την βελτίωση της διατροφής των παιδιών του WWF Ελλάς «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης»
Εδώ μπορείς να ανεβάζεις πληροφορίες για τη δράση και την εμπειρία που
αποκόμισαν τα παιδιά κάθε φορά που υλοποιείτε στην τάξη μια από τις 11
δραστηριότητες του εκπαιδευτικού μας υλικού.
Ξεκίνησε!
 
Το σχολείο σας *

* υποχρεωτικό να συμπληρωθεί
 
Η πόλη σας

 
Eπιλέξτε τις δραστηριότητες που υλοποιήσατε: *

* Οι υποχρεωτικές δραστηριότητες του προγράμματος που πρέπει να υλοποιηθούν έχουν επισημανθεί με κόκκινο χρώμα. 
Η εμπειρία σας από τη δραστηριότητα: {{answer_62398716}}

 
Περιγράψτε με λίγα λόγια τη διαδικασία υλοποίησης της δραστηριότητας και την εμπειρία που αποκομίσατε; *

* υποχρεωτικό να συμπληρωθεί
 
Υπάρχει κάποιος διαδικτυακός σύνδεσμος με αναφορά στην υλοποίηση της δραστηριότητας σας;

 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Η εμπειρία σας από τη δραστηριότητα: {{answer_62398716}}

 
Περιγράψτε με λίγα λόγια τη διαδικασία υλοποίησης της δραστηριότητας και την εμπειρία που αποκομίσατε; *

* υποχρεωτικό να συμπληρωθεί
 
Υπάρχει κάποιος διαδικτυακός σύνδεσμος με αναφορά στην υλοποίηση της δραστηριότητας σας;

Σχολικός ιστότοπος ή blog, ηλεκτρονικός τύπος ή σελίδα σε κοινωνικά δίκτυα.
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* αρχείο jpg, zip, pdf, power point
 
Η εμπειρία σας από τη δραστηριότητα: {{answer_62398716}}

 
Περιγράψτε με λίγα λόγια τη διαδικασία υλοποίησης της δραστηριότητας και την εμπειρία που αποκομίσατε; *

* υποχρεωτικό να συμπληρωθεί
 
Υπάρχει κάποιος διαδικτυακός σύνδεσμος με αναφορά στην υλοποίηση της δραστηριότητας σας;

Σχολικός ιστότοπος ή blog, ηλεκτρονικός τύπος ή σελίδα σε κοινωνικά δίκτυα.
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Η εμπειρία σας από τη δραστηριότητα: {{answer_62398716}}

 
Περιγράψτε με λίγα λόγια τη διαδικασία υλοποίησης της δραστηριότητας και την εμπειρία που αποκομίσατε; *

* υποχρεωτικό να συμπληρωθεί
 
Υπάρχει κάποιος διαδικτυακός σύνδεσμος με αναφορά στην υλοποίηση της δραστηριότητας σας;

Σχολικός ιστότοπος ή blog, ηλεκτρονικός τύπος ή σελίδα σε κοινωνικά δίκτυα.
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Η εμπειρία σας από τη δραστηριότητα: {{answer_62398716}}

 
Περιγράψτε με λίγα λόγια τη διαδικασία υλοποίησης της δραστηριότητας και την εμπειρία που αποκομίσατε; *

* υποχρεωτικό να συμπληρωθεί
 
Υπάρχει κάποιος διαδικτυακός σύνδεσμος με αναφορά στην υλοποίηση της δραστηριότητας σας;

Σχολικός ιστότοπος ή blog, ηλεκτρονικός τύπος ή σελίδα σε κοινωνικά δίκτυα.
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Η εμπειρία σας από τη δραστηριότητα: {{answer_62398716}}

 
Περιγράψτε με λίγα λόγια τη διαδικασία υλοποίησης της δραστηριότητας και την εμπειρία που αποκομίσατε;@

 
Υπάρχει κάποιος διαδικτυακός σύνδεσμος με αναφορά στην υλοποίηση της δραστηριότητας σας;

Σχολικός ιστότοπος ή blog, ηλεκτρονικός τύπος ή σελίδα σε κοινωνικά δίκτυα.
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Η εμπειρία σας από τη δραστηριότητα: {{answer_62398716}}

 
Περιγράψτε με λίγα λόγια τη διαδικασία υλοποίησης της δραστηριότητας και την εμπειρία που αποκομίσατε; *

* υποχρεωτικό να συμπληρωθεί
 
Υπάρχει κάποιος διαδικτυακός σύνδεσμος με αναφορά στην υλοποίηση της δραστηριότητας σας;

Σχολικός ιστότοπος ή blog, ηλεκτρονικός τύπος ή σελίδα σε κοινωνικά δίκτυα.
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Η εμπειρία σας από τη δραστηριότητα: {{answer_62398716}}

 
Περιγράψτε με λίγα λόγια τη διαδικασία υλοποίησης της δραστηριότητας και την εμπειρία που αποκομίσατε; *

 
Υπάρχει κάποιος διαδικτυακός σύνδεσμος με αναφορά στην υλοποίηση της δραστηριότητας σας;

Σχολικός ιστότοπος ή blog, ηλεκτρονικός τύπος ή σελίδα σε κοινωνικά δίκτυα.
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Η εμπειρία σας από τη δραστηριότητα: {{answer_62398716}}

 
Περιγράψτε με λίγα λόγια τη διαδικασία υλοποίησης της δραστηριότητας και την εμπειρία που αποκομίσατε; *

 
Υπάρχει κάποιος διαδικτυακός σύνδεσμος με αναφορά στην υλοποίηση της δραστηριότητας σας;

Σχολικός ιστότοπος ή blog, ηλεκτρονικός τύπος ή σελίδα σε κοινωνικά δίκτυα.
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Η εμπειρία σας από τη δραστηριότητα: {{answer_62398716}}

 
Περιγράψτε με λίγα λόγια τη διαδικασία υλοποίησης της δραστηριότητας και την εμπειρία που αποκομίσατε; *

* υποχρεωτικό να συμπληρωθεί
 
Υπάρχει κάποιος διαδικτυακός σύνδεσμος με αναφορά στην υλοποίηση της δραστηριότητας σας;

Σχολικός ιστότοπος ή blog, ηλεκτρονικός τύπος ή σελίδα σε κοινωνικά δίκτυα.
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Η εμπειρία σας από τη δραστηριότητα: {{answer_62398716}}

 
Περιγράψτε με λίγα λόγια τη διαδικασία υλοποίησης της δράσης και την εμπειρία που αποκομίσατε; *

* υποχρεωτικό να συμπληρωθεί
 
Υπάρχει κάποιος διαδικτυακός σύνδεσμος με αναφορά στην υλοποίηση της δραστηριότητας σας;

Σχολικός ιστότοπος ή blog, ηλεκτρονικός τύπος ή σελίδα σε κοινωνικά δίκτυα.
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
 
Έχετε φωτογραφικό υλικό από τη δραστηριότητα που υλοπoιήσατε; *

* υποχρεωτικό: αρχείο jpg, zip, pdf, ppt
Ευχαριστούμε που υλοποίησατε αυτή τη δραστηριότητα του Προγράμματος! Τα στοιχεία θα ελεγχθούν από την ομάδα του WWF Ελλάς και η σχετική δράση θα προστεθεί στο προσωπικό σας προφίλ!
Καταχώρηση νέας δραστηριότητας
Powered by Typeform
Powered by Typeform